Prohlášení o zpracování osobních údajů

Společnost Wense s.r.o., IČ 037 35 052, se sídlem Míru 16, Střed, 337 01 Rokycany, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30649, si Vás jako správce osobních údajů prostřednictvím tohoto prohlášení dovoluje informovat o zpracování Vašich osobních údajů, k němuž dochází v souvislosti s provozem a návštěvou webových stránek společnosti Wense s.r.o. a s plněním smluv, které jsme s Vámi jako s našimi zákazníky, smluvními partnery či dodavateli uzavřeli.

Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonů přijatých k jeho provedení, zejména zákona o zpracování osobních údajů, zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, či zákona o některých službách informační společnosti.

A. Návštěva našich internetových stránek

V případě běžného navštívení internetových stránek naší společnosti bez vyplnění kontaktního formuláře či bez poskytnutí jiných informací zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou Vaším prohlížečem přeneseny na náš server.

Účel zpracování osobních údajů

Při běžném navštívení našich internetových stránek zpracováváme osobní údaje za účelem správného zobrazení našich webových stránek, zejména za účelem zaručení stability a bezpečnosti tohoto zobrazení, příznivého používání našich webových stránek či poskytnutí relevantních informačních zpráv a novinek našim zákazníkům.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Při běžném navštívení našich webových stránek jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti k účelům uvedeným výše.

Kategorie osobních údajů

 • IP adresa
 • datum a doba přístupu
 • informace o webové stránce, z níž byla naše webová stránka navštívena
 • názvy zpřístupněných souborŮ
 • adresa URL
 • kód odpovědi http
 • stav přístupu a informace o množství přenesených dat v rámci připojení
 • údaje o prohlížeči a o operačním systému

Při běžném navštívení naší webové stránky nedochází ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle článku 9 nařízení GDPR.
Při zpracování osobních údajů není prováděno profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Kategorie příjemců osobních údajů

Naše společnost klade velký důraz na ochranu osobních údajů, proto k Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši oprávnění zaměstnanci, popř. naši subdodavatelé. Tyto osoby se zavázaly k mlčenlivosti o osobních údajích, s nimiž v rámci své činnosti přišli do styku a s nimiž jsou oprávněni disponovat.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny některým příjemcům, a to např. v návaznosti na plnění našich právních povinností. Ke zpřístupnění Vašich osobních údajů může rovněž dojít v rámci některých smluvních vztahů mezi naší společností a třetími subjekty.

Vaše osobní údaje mohou být též předávány příslušným orgánům státní správy.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou naší společností zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou vhledem k účelu jejich zpracování, popř. po dobu zákonných či archivačních lhůt, a dále po dobu nutnou k uplatnění případných nároků naší společnosti vůči Vaší osobě, popř. k obraně proti Vámi vzneseným nárokům.

Pro případ soudního či jiného sporu jsou osobní údaje zpracovávány (uchovávány) pouze v nutném rozsahu po dobu nezbytnou k uplatnění příslušných nároků.

Osobní údaje, které nepodléhají žádné zákonné či archivační lhůtě a ani je nelze použít v rámci uplatnění nároků či obraně proti nárokům jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

B. Vyplnění kontaktního formuláře

Rozhodnete-li se nás kontaktovat prostřednictvím formuláře dostupného na našich webových stránkách, dobrovolně naší společnosti jako správci poskytujete ještě další osobní údaje.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, v jakém jste nám je dobrovolně poskytl, a to za účelem umožnění zodpovězení dotazů na námi poskytované služby a produkty, za účelem zpracování Vašich ostatních dotazů, případných stížností či za účelem zprostředkování smluvního vztahu.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž využívány v rámci zasílání obchodních sdělení, tj. v rámci tzv. přímého marketingu.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány za účelem vedení interní evidence naší společnosti.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získané prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře na našem webu jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti k poskytování našich služeb, zajištění spokojenosti našich zákazníků, kvality služeb, a dále popř. také pro plnění smlouvy.

Kategorie osobních údajů

O Vaší osobě tedy k výše uvedeným účelům zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • jméno, příjmení, popř. tituly
 • e-mailová adresa

Při vyplnění kontaktního formuláře nedochází ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle článku 9 nařízení GDPR.

Při zpracování osobních údajů není prováděno profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Kategorie příjemců osobních údajů

Naše společnost klade velký důraz na ochranu osobních údajů, proto k Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši oprávnění zaměstnanci, popř. naši subdodavatelé. Tyto osoby se zavázaly k mlčenlivosti o osobních údajích, s nimiž v rámci své činnosti přišli do styku a s nimiž jsou oprávněni disponovat.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou naší společností zpracovávány vždy po dobu nezbytně nutnou vhledem k účelu jejich zpracování, popř. po dobu zákonných či archivačních lhůt, a dále po dobu nutnou k uplatnění případných nároků naší společnosti vůči Vaší osobě, popř. k obraně proti Vámi vzneseným nárokům.

Pro případ soudního či jiného sporu jsou osobní údaje zpracovávány (uchovávány) pouze v nutném rozsahu po dobu nezbytnou k uplatnění příslušných nároků.

Osobní údaje, které nepodléhají žádné zákonné či archivační lhůtě a ani je nelze použít v rámci uplatnění nároků či obraně proti nárokům jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

C. Použití souborů cookies, popř. dalších služeb k analýze webových stránek

Naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, jež jsou navštívenou stránkou odeslány do internetového prohlížeče. Tyto soubory umožní webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě – záznam o využívaném jazyce či jiných údajích. Soubory cookies slouží například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb, k ochraně vašich dat nebo k ukládání nastavení reklam.

Běžně používané internetové prohlížeče (Internet Explorer, Google Chrome) podporují správu cookies. Vy jako uživatel těchto internetových prohlížečů však máte možnost cookies dle svého uvážení zcela zakázat, smazat či je jinak upracovat (blokovat, povolit pouze pro určité internetové stránky apod.). Toto můžete činit v rámci nastavení Vámi užívaného internetového prohlížeče. Pro více podrobností týkajících se umožněné nastavení Vaešho prohlížeče doporučujeme využít jeho nápovědu.

Máte tedy možnost prostřednictvím nastavení svého prohlížeče odmítnout přijímání cookies. V těchto případech však je nutné Vás upozornit, že existuje velká pravděpodobnost, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky, popř. některé z jejich funkcí.

Účely zpracování osobních údajů

Soubory cookies jsou naší společností využívány zejména za účelem analýzy webové stránky. V tomto případě nám tyto údaje pomáhají analyzovat, kolika uživateli byla naše webová stránka navštívena, jaké informace jsou na našich stránkách vyhledávány, po jak dlouhou dobu byla stránka zobrazena apod.

Dle takto shromážděných osobních údajů není možná osobní identifikace jednotlivých uživatelů.

Dlouhodobá cookies nám umožňují lepší personalizaci webových stránek, a to za účelem nabídky reklamy či relevantního obsahu.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním titulem pro zpracování osobních údajů jsou oprávněné výše uvedené zájmy naší společnosti.

D. Zákazníci, dodavatelé a jiné osoby

V rámci činnosti naší společnosti dochází ke zpracování osobních údajů i zákazníků, dodavatelů, popř. třetích osob, s nimiž přicházíme do styku.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování a využívání našich služeb, zejména za účelem realizace uzavřených smluv poskytování plnění na jejich základě. V případě, že není možné Vaše osobní údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu, mohou být Vaše osobní údaje zpracovány pouze na základě Vámi uděleného souhlasu, a to pouze za účelem v tomto souhlasu specifikovaným. O skutečnosti, že je třeba k určitému zpracování osobních údajů udělit souhlas, budete z naší strany vždy informováni.

Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je tak nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jako subjekt údajů jste.

Kategorie osobních údajů

O Vaší osobě jsou shromažďovány zejména následující osobní údaje:

 • identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, IČ)
 • kontaktní údaje (zejména adresa trvalého pobytu, popř. doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu)
 • popř. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy či další údaje, jejichž zpracování nám ukládá příslušný právní předpis

Nedochází ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů dle článku 9 nařízení GDPR.

Při zpracování osobních údajů není prováděno profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Kategorie příjemců osobních údajů

Naše společnost klade velký důraz na ochranu osobních údajů, proto k Vašim osobním údajům mají přístup pouze naši oprávnění zaměstnanci, popř. naši subdodavatelé. Tyto osoby se zavázaly k mlčenlivosti o osobních údajích, s nimiž v rámci své činnosti přišli do styku a s nimiž jsou oprávněni disponovat.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny některým příjemcům, a to např. v návaznosti na plnění našich právních povinností. Ke zpřístupnění Vašich osobních údajů může rovněž dojít v rámci některých smluvních vztahů mezi naší společností a třetími subjekty.

Vaše osobní údaje mohou být též předávány příslušným orgánům státní správy, přepravním společnostem, v případě vymáhání pohledávek naší společnosti.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou naší společností zpracovávány vždy po po dobu trvání smluvního vztahu, popř. po dobu zákonných či archivačních lhůt, a dále po dobu nutnou k uplatnění případných nároků naší společnosti vůči Vaší osobě, popř. k obraně proti Vámi vzneseným nárokům.

Pro případ soudního či jiného sporu jsou osobní údaje zpracovávány (uchovávány) pouze v nutném rozsahu po dobu nezbytnou k uplatnění příslušných nároků.

Osobní údaje, které nepodléhají žádné zákonné či archivační lhůtě a ani je nelze použít v rámci uplatnění nároků či obraně proti nárokům jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

E. Práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů

Na závěr si Vás dovolujeme seznámit s Vašimi základními právy v oblasti ochrany osobních údajů.

Všechna níže uvedená práva se vztahují ke zpracování osobních údajů uvedených výše v článcích A-D.

Máte právo od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tj. máte právo získat informace o tom, zda jsou o Vaší osobě osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, pak o jaké osobní údaje se jedná a jakým způsobem jsou tyto osobní údaje zpracovávány. Při poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo při opakovaných žádostech o jejich poskytnutí účtovat přiměřený poplatek, a to na základě nám vzniklých administrativních nákladů. Požádáte-li o poskytnutí informací v elektronické formě, budou Vám poskytnuty v běžně používané elektronické formě, pokud předem nepožádáte o jejich poskytnutí ve formě jiné.

V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění. V případech vymezených v nařízení GDPR máte právo, aby na základě Vaší žádosti byly Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány, popř. aby bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů spočívající v právu získat nám Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto osobní údaje jinému správci.

V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů, máte právo kdykoliv vznést námitku proti tomuto zpracování.

Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo poskytnutý souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Podrobnosti o možnosti odvolání souhlasu naleznete přímo v jeho textu.

V případě pochybností týkajících se zpracování Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše společnost se jako správce dále zavazuje oznámit Vám porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení zabezpečení dozvíme.

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás můžete obrátit, a to buď na telefonním čísle +420 792 321 211, či elektronicky na e-mailovou adresu info@wense.cz.

Wense s.r.o.